Voordestad.amsterdam

Groen licht voor plannen Marineterrein

Projectnota Marineterrein vastgesteld

Na decennia van debat over de toekomst van het Marineterrein heeft de gemeenteraad op 8 november 2023 de Projectnota Marineterrein vastgesteld[1]. Deze nota vormt het stedenbouwkundig raamwerk voor de ontwikkeling tot een zgn. innovatief stadskwartier. Het is de bedoeling dat op het Marineterrein oplossingen worden bedacht en getest voor stedelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld klimaatadaptatie, hittestress, eenzaamheid onder ouderen of logistiek in een verdichtende stad. Binnen de bouwportefeuille van max 150.000 m2 BVO (excl. 35.000 m2 kazerne) is daartoe 40% bestemd voor innovatieve bedrijvigheid en 20% voor leren. De overige 40% is bestemd voor wonen.

De bebouwing bestaat uit monumenten (orde 1 en 2 en andere behoudenswaardige gebouwen) en nieuwbouw, geconcentreerd in het ‘DOK’ en diverse gebouwen in het ‘stadspark’.

De hoogte van de bebouwing varieert tussen de 20 en 30 meter, met twee uitschieters tot 40m. Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen voor het beschermd stadsgezicht. In de uitwerking zal moeten blijken hoe daarmee wordt omgegaan.

Als Voordestad hebben wij vooral ingezet op vergroting van het parkdeel (zie archief, artikel 16-01-2022). Dit werd ingegeven door het ontbreken van een heus aaneengesloten stadspark in het Centrum. Onze zienswijze – één van de 329 – is deels gehonoreerd: in het meest noordelijke deel is het groen uitgebreid ten koste van de bebouwing. Maar jammer genoeg heeft het stadsbestuur het niet aangedurfd om met een extra strook groen langs de binnenhaven het zuidelijke en noordelijke parkdeel met elkaar te verbinden. Waarschijnlijk zou dat leiden tot een te forse ingreep in de (geheimgehouden) financiële onderbouwing van de plannen door het ‘verlies’ aan dure bouwgrond. De toekomst zal uitwijzen of dit nieuwe (autovrije!) park de vraag vanuit het centrum en de rest van de stad aan kan.

Om greep te houden op de ontwikkelingen is de gemeente van plan het Marineterrein (excl. kazerne) aan te kopen. Gesprekken daarover lopen parallel aan het verder uitwerken van de plannen (ontwerpfase). Al met al zal het nog de nodige jaren duren voordat er gebouwd kan worden en het park zal worden ingericht.

Download hier de Projectnota Marineterrein , concept augustus 2023


[1] De nota is met algemene stemmen aangenomen. Verder zijn er vijf moties aangenomen die beogen: meer (betaalbare) woningen te bouwen; maatschappelijke voorzieningen, kinderopvang en een nachtclub te realiseren; en extra (gevel)groen toe te voegen.