Voordestad.amsterdam

Benut het Marineterrein voor wonen, werken én een heus stadspark

Het Marineterrein biedt een kans om een park – waar de binnenstad niet over beschikt – aan de stad toe te voegen. Dat kan door het bebouwde deel te verdichten. De ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van de stad zijn daarmee gediend.

Voordestad heeft, al vóór haar oprichting op 20 januari 2022, een inspraakreactie opgesteld op de concept nota van uitgangspunten Marineterrein Amsterdam. Uitgaande van een zorgvuldige omgang met het aanwezige erfgoed – monumenten en waardevolle gebouwen – houden wij een pleidooi voor versterking en uitbreiding van de parkfunctie van het Marineterrein.

We juichen de beoogde functiemenging op het Marineterrein toe. Moeite hebben wij met het ruimtelijke beslag van de nieuwbouw ten koste van de groenpotentie van het gebied.
Alom wordt erkend dat het groen in de stad versterking behoeft. Een leefbare stad vergt niet alleen meer groen, maar ook meer aaneengesloten parkgroen, waar bewoners en bezoekers kunnen wandelen en genieten van de (relatieve) rust en stilte. Het Marineterrein biedt een kans om substantieel parkgroen – waar de binnenstad niet over beschikt – aan de stad toe te voegen.
Met name in het noordoostelijke deel van het Marineterrein domineren de stenen. Door de aanwezige bebouwing en de drukte op zomerse dagen is het groen nu al ontoereikend. Aan de groeiende vraag naar parkruimte op deze plek, kan alleen worden tegemoetgekomen door uitbreiding van het parkdeel. Tenminste de helft van het oppervlak van het Marineterrein dient als aaneengesloten park te worden ingericht. Op deze unieke plek aan het water is het eeuwig zonde om zoveel parkachtige grond te verstenen. We roepen de gemeente op de verleiding daartoe te weerstaan en in te zetten op een heus stadspark. De ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van de stad zijn daarmee gediend.
Verlies aan bouwvolume kan worden tegengegaan door te kiezen voor een andere bebouwingstypologie met een hogere bebouwingsdichtheid, echter zonder verhoging van de maximale bouwhoogte en zonder inperking van de woonfunctie.