Voordestad.amsterdam

Stadsdeel Centrum gaat voor de peperbus!

Eerder schreven wij over de (concept-)nota ‘Ontwikkelperspectief Distributienet Amsterdam’ waarin ten onrechte wordt gesteld dat de voor Amsterdam zo karakteristieke peperbus niet meer leverbaar is en bovendien ook ongeschikt is als trafohuisje in de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ten onrechte, omdat na het uitkomen van die nota door het stadsdeel Centrum nog steeds vergunningen zijn verleend voor het plaatsen van goed leverbare peperbussen in de openbare ruimte. 

In ons regulier overleg met het DB Centrum heeft Voordestad ervoor gepleit om met name in het UNESCO-werelderfgoedgebied – kernzone en bufferzone – te kiezen voor de peperbus: vormgeving die past binnen de hoogstedelijke context van Amsterdam en die specifiek is ontworpen om het beschermd stadsgezicht te behouden.

Daarom zijn wij blij dat wij in het DB Centrum een warm pleitbezorger te hebben gevonden. In het door het College gevraagde advies op voornoemde nota geeft het DB daar ondubbelzinnig blijk van door – daar waar mogelijk – in het UNESCO-werelderfgoedgebied te kiezen voor de peperbus als meest geschikte vormgeving voor een trafohuisje. En indien dat niet mogelijk is er op korte termijn trafohuisjes worden ontworpen die qua maatvoering en uiterlijke kenmerken passend zijn in het UNESCO-werelderfgoedgebied.

Natuurlijk is dit ‘slechts’ een advies, we hopen echter dat het College het ter harte neemt.