Voordestad.amsterdam

Voor een mooier straatbeeld!

Snellere uitvoering Puccinimethode

De Puccinimethode is onlangs geactualiseerd. Wij hebben daarop gereageerd met een zienswijze.

Als Vereniging Voordestad juichen wij het toe dat de standaardisering en kwalitatieve verbetering van het straatbeeld, beoogd door de Puccinimethode, wordt gecontinueerd.

Terecht wordt daarbij extra ingezet op vergroening op plekken waar dat kan en waar, wat ons betreft, afspraken zijn gemaakt over het beheer.

We hebben een paar kritiekpunten, zoals het bieden van een escape om in het Unesco-gebied af te wijken van de standaard: de bomen maken deel uit van het beschermde stadsgezicht en vormen het enige groen langs de kades. Een tweede punt van kritiek betreft het buiten beschouwing laten van particulier (horeca)meubilair dat soms afbreuk doet aan het gewenste straatbeeld.

De scherpste kritiek gaat echter uit naar het gebrek aan invoeringsperspectief. Zo missen we de urgentie om het standaardgrachtenprofiel verder uit te rollen en daarmee een einde te maken aan de lappendeken aan inrichtingsvarianten. We bepleiten dan ook een ambitieuzere aanpak en doen ook voorstellen voor een zogenaamde meelift-variant.

Verder doen we voorstellen voor het introduceren van een Amsterdamse (standaard) putdeksel, het toepassen van de peperbus als alternatief voor de grove Liander-trafohuizen en een snellere doorvoering van een vrije doorloopruimte op de trottoirs van tenminste 2 meter.

We sluiten onze inspraakreactie af met een achttal aanbevelingen, zie hiervoor onderstaande link.